Privacy

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van www.vbnnet.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan VBN en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van www.vbnnet.nl  worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VBN.