statuten

<<

STATUTENWIJZIGING

>>>Heden, tien november tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, Mr. Jacobus Gijsbertus Dubbeldam, kandidaat-notaris, wonende te Valkenburg (Zuid-Holland), hierna te noemen: notaris, als waarnemer van Mr. Colette Anne Marie Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk:

 1. de heer Pieter-Christiaan Michiel Prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, xxxxxxxxxx, gehuwd;
 2. de heer Pieter Meijer, xxxxxxxxxxxx, gehuwd,

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de statutair te Gorinchem gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland, kantoorhoudende te 3425 ES Snelrewaard, Laan van Snelrewaard 63, inge-schreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235643 en als zodanig die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij notariële akte op dertig maart tweeduizend vier verleden voor Mr. Drs. J.F.A.M. Klaver, notaris te Etten-Leur.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de Algemene Ledenvergadering in haar vergadering van een november tweeduizend zestien (1 november 2016) heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen als hierna gemeld.

Van genoemd besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van de notulen van die vergadering.

Ter uitvoering van genoemd besluit verklaarden de comparanten in hun gemelde kwaliteit de statuten te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt.

WIJZIGING EN OPIEUW VASTSTELLING STATUTEN

Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland.
 2. Zij heeft haar zetel te Oudewater.

Duur

Artikel 2

De vereniging opgericht op negentien februari negentienhonderd negenenzeventig onder de naam: Vereniging Bedrijfsbeveiliging, duurt voor onbepaalde tijd voort.

Verenigingsjaar

Artikel 3

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Doel en middelen

Artikel 4

 1. De vereniging stelt zich ten doel de kwaliteit van de beveiliging en van het beveiligingsberoep te bevorderen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 1. het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van informatieoverdracht en kennisuitwisseling;
 2. het organiseren van bijeenkomsten met betrekking tot het vakgebied ten behoeve van kennisoverdracht, kennisverdieping en kennisvergroting;
 3. het initiëren, verrichten, bevorderen, ondersteunen en aanmoedigen van studie en onderzoek met betrekking tot het vakgebied;
 4. het bewerkstelligen van meningsvorming, standpuntbepaling inzake beveiligings-vraagstukken en het verkondigen daarvan;
 5. het deelnemen in overlegorganen en belangenorganisaties met relatie naar beveiliging.

Geldmiddelen

Artikel 5

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan of worden verkregen uit:

 1. contributies;
 2. schenkingen, legaten en erfstellingen ;
 3. donaties;
 4. verlenen van diensten;
 5. alle andere wettelijk toelaatbare baten en inkomsten.

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbe-schrijving.

Lidmaatschap

Artikel 6

1. De vereniging kent aspirant-leden, leden, studentleden, postactieve leden, leden van verdienste en ereleden;

2. Slechts natuurlijke personen kunnen aspirant-leden, leden, studentleden, postactieve leden, leden van verdienste of ereleden van de vereniging zijn.

3. Om als aspirant-lid of lid te worden aangenomen, dient men:

 1. in te stemmen met het doel van de vereniging;
 2. beleidsbeïnvloedend werkzaam te zijn in de beveiliging;
 3. de Nederlandse nationaliteit te bezitten of de Nederlandse taal te spreken of in Nederland werkzaam te zijn;
 4. een VOG NP of Certificate of Conduct (Verklaring Omtrent het Gedrag voor een Natuurlijk Persoon) te kunnen overleggen, zijnde niet ouder dan drie maanden. De kosten voor de VOG worden door de vereniging in mindering gebracht op de jaarcontributie.

Artikel 7

 1. Het aspirant-lidmaatschap wordt verleend voor de duur van één jaar.
 2. Aspirant-leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden, behoudens stemrecht.
 3. Het aspirant-lidmaatschap wordt automatisch omgezet in een lidmaatschap, tenzij is gebleken dat het aspirant-lid de Gedragscode niet heeft nageleefd.
 4. Wie als aspirant-lid wenst te worden aangenomen, meldt zich daartoe schriftelijk aan bij het bestuur.

Artikel 8

 1. Het studentlidmaatschap wordt verleend voor de duur van de studie, op basis van een schriftelijk verzoek daartoe gericht aan het bestuur.
 2. Studentleden hebben dezelfde rechten plichten als leden, behoudens stemrecht en het recht om tot bestuurslid benoemd te worden.
 3. Het studentlidmaatschap kan na afloop van de studie, op schriftelijk verzoek van het studentlid, worden omgezet in een regulier lidmaatschap, onder voorwaarde dat aan de gestelde vereisten vermeld in artikel 6, derde lid wordt voldaan.

Artikel 9

 1. Leden van verdienste zijn leden, die op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
 2. Ereleden zin leden, die op voordracht van het bestuur, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 10

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 1. door overlijden;
 2. door schriftelijke opzegging per brief of e-mail bij het bestuur voor aanvang van één oktober van elk kalenderjaar, bij opzeggingen die geschieden na één oktober blijft het lidmaatschap het volgende kalenderjaar nog van kracht;
 3. door opzegging door de vereniging indien het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer het lid in strijd met de Gedragscode handelt of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken indien het lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 1. Het besluit tot opzegging door de vereniging wordt genomen door het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het besluit onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd. Het lid heeft gedurende één maand na ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de algemene ledenvergadering, welk recht op de eerstvolgende algemene ledenvergadering geldend kan worden gemaakt. Dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, behoudens zijn recht om de ledenvergadering bij te wonen waarin over het besluit tot opzegging van het lidmaatschap wordt beslist.
 2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering Het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.
 3. Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting eindigt door verloop van die termijn.

Entreegeld en contributie

Artikel 11

 1. Bij toetreding tot de vereniging betalen aspirant-leden en leden eenmalig entreegeld, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.
 2. De aspirant-leden, studentleden en leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen.

Postactieve leden zijn verplicht jaarlijks de helft te betalen van de contributie die op grond van de vorige zin door leden is verschuldigd.

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Wanneer het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Het bestuur kan, in individuele gevallen, besluiten tot gehele of gedeeltelijke restitutie van contributie.

Bestuur

Artikel 12

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en een door de algemene vergadering te bepalen even aantal leden van ten minste vier personen.
 2. De voorzitter wordt – op voordracht van het bestuur – benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt al of niet uit de leden benoemd.
 3. Indien de voorzitter niet uit de leden is herbenoemd, wordt zijn rechtspositie geregeld in een instructie welke op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 4. De overige bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd, geschorst of ontslagen.
 5. Voor de benoeming van bestuursleden kunnen door het bestuur of tenminste vijf leden niet-bindende voordrachten voor kandidaten worden gedaan.
 6. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
 7. Met uitzondering van de voorzitter, die niet uit de leden, leden van verdienste of ereleden is benoemd, geschiedt de benoeming van een bestuurslid voor drie jaar. De aftredende is hoogstens herkiesbaar voor nog één periode van drie jaar en daarna drie perioden van telkens één jaar, dusdanig dat men maximaal negen jaar deel kan uitmaken van het bestuur.
 8. Telkenjare treedt ten minste één/vierde van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.
 9. Rechtsgeldige besluiten van het bestuur kunnen slechts worden genomen in een bestuursvergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

10. Het bestuur vergadert ten minst éénmaal per kalenderkwartaal.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 13

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit hiertoe kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Het algemeen bestuur kan om dringende reden een bestuurslid schorsen in afwachting van een besluit van de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 2. Het lidmaatschap eindigt voorts:
 1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 2. door bedanken;
 3. door periodiek aftreden.

Bevoegdheid en verantwoording

Artikel 14

 1. Het bestuur is, met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.
 2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

Jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 15

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt in een algemene ledenvergadering, te houden in het verenigingsjaar volgende op het voorgaande afgesloten jaar, zijn verslag uit over dit voorgaande verenigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerde bestuur.
 3. Alle jaarstukken van de vereniging worden gecontroleerd door een door de algemene ledenvergadering te benoemen controlecommissie, welke uit ten minste twee leden bestaat die niet tevens bestuurslid zijn.
 4. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene ledenvergadering strekt tot décharge van het bestuur.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tenminste tien jaar te bewaren.

Algemene ledenvergadering

Artikel 16

 1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering tenminste eenmaal per jaar bijeen en voorts wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van het een/tiende gedeelte der stemmen in een algemene ledenvergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
 3. De leden worden tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk, onder opgave van de agenda en bijbehorende stukken, ter vergadering opgeroepen.
 4. In de algemene ledenvergadering komen naast de in artikel 16 lid 2 bedoelde stukken mede aan de orde:
 1. de voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
 2. de begroting;
 3. de vaststelling van de contributie voor het komende boekjaar.

Toegang en stemrecht

Artikel 17

 1. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.
 2. Ieder stemgerechtigd lid heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Ieder stemgerechtigd lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen. De volmacht moet voor aanvang van de vergadering aan het bestuur zijn overhandigd.
 3. De algemene ledenvergadering kan besluiten ook andere personen, waaronder begrepen ereleden, leden van verdienste en postactieve leden, toe te laten tot de algemene ledenvergadering.
 4. Aspirant-leden, studentleden, ereleden, leden van verdienste en postactieve leden hebben geen stemrecht.

De vergadering

Artikel 18

1 De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Bij beider ontstentenis of belet treedt een der bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

 1. Van een ledenvergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in een volgende vergadering worden vastgesteld.

Besluitvorming

Artikel 19

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
 2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist.
 3. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.
 4. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.
 5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging van statuten

Artikel 20

 1. Besluit tot wijziging van de statuten kunnen alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen op de algemene ledenvergadering.
 2. Wijzigingen van de statuten treden in werking zodra de notariële akte is verleden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, onder overlegging van een uittreksel van de notulen van de vergadering.

Ontbinding van de vereniging

Artikel 21

 1. De vereniging kan ontbonden worden door een uitdrukkelijk voor dat doel uitgeschreven algemene ledenvergadering.
 2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen op de algemene ledenvergadering.
 3. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 4. Een eventueel batig saldo zal bij het besluit tot ontbinding worden bestemd.

Reglementen

Artikel 22

 1. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur reglementen vaststellen of wijzigen. Deze reglementen kunnen echter nooit bepalingen bevatten welke strijdig zijn met deze statuten.
 2. Een besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering.

Gedragscode

Artikel 23

 1. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur de Gedragscode vaststellen of wijzigen.
 2. Een besluit tot vaststelling of wijziging van de Gedragscode kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering.

Commissies

Artikel 24

 1. Het bestuur of de algemene ledenvergadering kan commissies of werkgroepen benoemen, die belast worden met bepaalde taken en/of het uitbrengen van adviezen over de door het benoemend orgaan vastgestelde onderwerpen.
 2. Voor zover bij de instelling van de commissies of werkgroepen niet anders is bepaald, regelen deze hun werkzaamheden zelf.
 3. De commissies en werkgroepen bestaan maximaal uit vijf leden, waaronder één lid van het bestuur, tenzij anders in deze statuten bepaald
 4. De commissies en werkgroepen brengen regelmatig verslag van hun activiteiten uit aan het benoemend orgaan.

Slotbepaling

Artikel 25

 1. Aan de algemene ledenvergadering kommen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. In alle gevallen waarin deze statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

SLOT AKTE

WAARVAN AKTE is verleden te Noordwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben eenparig verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.