Studentlidmaatschap

Op diverse onderwijsinstellingen worden opleidingen en studies aangeboden waarbij het platformbegrip veiligheid en beveiliging centraal staan.

Om als VBN een nauwer contact op te bouwen met deze toekomstige collega’s en om deze studenten de mogelijkheid te bieden om feeling te krijgen met hun toekomstige werkveld is in 2003 besloten tot invoering van een studentenlidmaatschap. De VBN zal trachten een sterke schakel te vormen tussen theorie en praktijk.

Om voor dit studentenlidmaatschap in aanmerking te komen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Het studentenlidmaatschap kan slechts aangegaan worden indien:

  • De student ingeschreven is en full-time studeert aan een erkende HBO/WO-instelling waarbij de studierichting direct gerelateerd is aan openbare orde & veiligheid, beveiliging, criminologie of andere vakgebieden die in het verlengde liggen van de doelstelling van de VBN.
  • De student zijn verzoek tot lidmaatschap heeft voorgelegd aan het bestuur, waarna de selectiecommissie zich over de aanvraag zal buigen en deze commissie van oordeel is dat het lidmaatschap een toegevoegde waarde heeft voor de VBN.
  • De student zich akkoord verklaart met de VBN gedragscode en de statuten onderschrijft.
  • De student zich akkoord verklaart met het door de VBN ingestelde mentorschap.

Het studentenlidmaatschap gaat automatisch over in een volwaardig lidmaatschap op het moment dat de student zijn opleiding heeft afgerond, of op het moment dat de studie wordt afgebroken. Hiervan dient de student per omgaande melding te maken bij de secretaris. 

Het studentenlidmaatschap wijkt op een aantal facetten af van het reguliere VBN lidmaatschap. Zo zullen de student-leden geen stemrecht hebben binnen de vereniging en zijn zij niet verkiesbaar voor bestuursfuncties. Wel kunnen zij zoals alle VBN-leden gebruik maken van de netwerkfunctie van de vereniging, hebben zij (in overleg) de mogelijkheid om regiobijeenkomsten te bezoeken, recht op het jaarboek en gratis toezending van het blad Beveiliging en toegang tot het besloten ledengedeelte van de website.

Om student-leden wegwijs te maken binnen de VBN zal aan hen een mentor worden toegewezen. Dit mentorschap zal vervuld worden door een VBN-lid en behelst onder andere het faciliteren bij het publiceren van scripties en werkstukken in uitgaven van de VBN. Ook behoort het verzorgen van presentaties op bijeenkomsten en de correcte vertaling van studie naar praktijk tot de mogelijkheden. Deze mentor zal dienen als bindende factor tussen de VBN en het studentlid.
Daarnaast zal een studentcoördinator zich toeleggen op het zo breed mogelijk bekend maken van de mogelijkheden van het studentenlidmaatschap met als doel de VBN een stevige basis te verschaffen in het toekomstige arbeidspotentieel in ons vakgebied. Vooralsnog heeft het bestuur besloten dat ons bestuurslid Institutionele Contacten Ronald Eygendaal deze taken tot zich zal nemen.

De contributie voor het studentlidmaatschap bedraagt € 49,50 (excl. btw) per jaar.
 

Hoe wordt u lid?

U kunt lid worden door het invullen van het aanmeldingsformulier. Na ontvangst sturen wij u een aanvullend verzoek voor de toezending van o.a. een kopie van uw paspoort of identiteitskaart en een tweetal referenties. Met ingang van 1 januari 2018 maakt het overleggen van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) onderdeel uit van de aanvraag van het lidmaatschap. Na het invullen van het aanmeldingsformulier ontvangt u schriftelijk de gegevens met betrekking de aanvraag van de VOG. Uw lidmaatschap is definitief als de VOG door Dienst Justis 'zonder bezwaar' is afgegeven. U dient het originele exemplaar in de portvrije envelop aan het secretariaat te verzenden. De kosten van de VOG worden eenmalig in mindering gebracht op de jaarcontributie. 

Voor vragen omtrent de VOG kunt u contact opnemen met het secretariaat op nummer ‭(06) 11 49 80 25‬.