Lidmaatschap

Wat zijn de voordelen voor u als lid van de VBN? Als lid van de VBN maakt u deel uit van een hoogwaardige beroepsvereniging waarin bijna alle grote Nederlandse bedrijven en organisaties zijn vertegenwoordigd.

De kwaliteit van het beroep, doorlopende educatie, informatievergaring en -uitwisseling staan hoog in het vaandel. Als lid ontvangt u het magazine Beveiliging, geniet u korting op de deelnemerskosten van evenementen zoals beurzen, themamiddagen en congressen van de VBN alsmede die van andere verenigingen en organisaties, heeft u toegang tot het besloten deel van de website met daarop alle informatie over de leden van de VBN.
Op dit moment telt de VBN bijna 400 leden.

Wie kunnen lid worden van de VBN?

Een ieder, die beleidsbeïnvloedend (zoals manager, consultant, beleidsvoorbereider) het beveiligingsberoep uitoefent, kan worden toegelaten tot de vereniging. De vereniging kent aspirant-leden, leden, studentleden, post-actieve leden, leden van verdienste en ereleden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de vereniging zijn. Om tot de vereniging te kunnen toetreden, dient men:

  1. in te stemmen met het doel van de vereniging;
  2. beleidsbeïnvloedend werkzaam te zijn in de beveiliging;
  3. de Nederlandse nationaliteit te bezitten óf de Nederlandse taal te spreken óf in Nederland werkzaam te zijn. (onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende ALV);
  4. van onbesproken gedrag te zijn.

Het aspirant-lidmaatschap wordt verleend voor de duur van één jaar.
Aspirant-leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden, behoudens stemrecht. Na een jaar wordt het aspirant-lidmaatschap automatisch omgezet in het lidmaatschap.

De VBN kent een gedifferentieerde contributieregeling. Aspirant-leden en leden betalen het volledige contributiebedrag. Post-actieve leden betalen de helft van het contributiebedrag. Leden van verdienste en ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

Hoe wordt u lid?

U kunt lid worden door het invullen van het aanmeldingsformulier. Na ontvangst sturen wij u een aanvullend verzoek voor de toezending van o.a. een kopie van uw paspoort of identiteitskaart en een tweetal referenties. Met ingang van 1 januari 2018 maakt het overleggen van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) onderdeel uit van de aanvraag van het lidmaatschap. Na het invullen van het aanmeldingsformulier ontvangt u schriftelijk de gegevens met betrekking de aanvraag van de VOG. Uw lidmaatschap is definitief als de VOG door Dienst Justis 'zonder bezwaar' is afgegeven. U dient het originele exemplaar in de portvrije envelop aan het secretariaat te verzenden. De kosten van de VOG worden eenmalig in mindering gebracht op de jaarcontributie. 

Voor vragen omtrent de VOG kunt u contact opnemen met het secretariaat op nummer ‭(06) 11 49 80 25‬.