Fotoverslagen

Gemaakt op: 15 november 2012

Zeeland Refinery en Security

Na een afwezigheid van 9 jaar bij Total Raffinaderij was de VBN-regio Rotterdam - Zuid weer te gast bij Henk Hoegee. Henk is verantwoordelijk voor de afdeling Security, Services & Communication bij wat sinds kort Zeeland Refinery heet. Dat is zo sinds de samenwerking van Total met Lukoil. Bij Zeeland Refinery werken 420 eigen medewerkers en 350 contractor medewerkers. Bij een ‘Turnaround & Inspection (T&I)’ is het aantal contractor medewerkers ongeveer 3000.

De regiobijeenkomst werd gehouden in de crisisruimte. Henk gaf in zijn eerste presentatie een overzicht van het bedrijf en zijn afdeling. Enkele bijzondere feiten bij Zeeland Refinery zijn de eigen sleutelafdelingen, de eigen jachtdienst en eigen bedrijfsbrandweer. Vrij recent is tevens een nieuwe ambulance gekocht, die uitsluitend wordt gebruikt op het terrein en (normaal gesproken) het terrein niet verlaat. Deze ambulance wordt ingezet voor EHBO-diensten.

Tijdens een T&I wordt controle uitgevoerd op arbeidstijdenwet, tassen en voertuigen, alcohol en drugs (met honden) en de verzegeling van containers. De safety-instructies zijn internationaal en worden (eventueel) met aanwezigheid van een tolk doorgenomen. De verantwoordelijkheid ligt bij de contractor. Tijdens de toolboxmeetings wordt een steekproef gehouden van de kennis.

Henk gaf in zijn presentatie enkele interessante quotes, zoals:

  • Elke securitymaatregel is een belemmering in mijn vrijheid;
  • Keep it simple, alleen doen wat nodig is.

Het onderwerp ‘Veiligheidsregio’s op weg naar 2.0’ werd ingevuld door Peter Meijer, Manager Safety en Security bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De burgemeesters van alle negentien gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond vormen samen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Dit bestuur stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de financiële kaders vast. De Veiligheidsdirectie is het hoogste ambtelijke besluit- en beleidsvormende orgaan op het terrein van risicobeleid, rampenbestrijding, crisisbeheersing en multidisciplinair grootschalig trainen, oefenen en optreden. De Veiligheidsdirectie is het primaire adviesorgaan van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.

Een belangrijk aandachtspunt noemde Peter de Gemeenschappelijke Meldkamer. Binnen de Veiligheidsregio is de Gemeenschappelijke Meldkamer het punt waar alle 112-meldingen binnenkomen en van waaruit de (spoedeisende) hulpverlening wordt geregeld en gecoördineerd. Gemeenschappelijk, omdat het de gezamenlijke meldkamer is van Brandweer, Ambulancezorg en Politie. De Gemeenschappelijke Meldkamer vormt het kloppende hart van de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond. Alle verbindingen komen in de meldkamer samen. Ook spoedeisende meldingen die via 0900-8844 het service center van de Politie binnenkomen worden doorgezet naar de meldkamer.

De Gemeenschappelijke Meldkamer heeft te maken met de incidenten die zich in de regio voordoen. Als een incident opgeschaald wordt, is er sprake van een GRIP. GRIP staat in dit geval voor Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. Peter gaf uitleg over de vier GRIP-niveaus. Vervolgens werd een film gepresenteerd betreffende de taken van de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond.

Peter vervolgde zijn tweede deel van de presentatie over de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). De ISPS Code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen. De ISPS Code regelt de veiligheidssituatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schip en kade samenkomen. Bijvoorbeeld als een schip in een haven ligt, de zogenoemde ship/port interface. De ISPS kent 3 alerteringsniveaus. De naleving van de regelgeving is gedelegeerd aan de havenmeester.

‘Port security en de overheid’ werd toegelicht door Hein Versluis, adviseur Havenveiligheid & Milieu bij Zeeland Seaports. Met deze functie is hij de ‘rechterhand’ van de havenmeester.

Zeeland Seaports zorgt op een toegewijde en respectvolle manier voor de duurzame ontwikkeling van de logistiek en industrie in de Zeeuwse zeehavens. Op basis van de overslag is Zeeland Seaports de derde zeehaven van Nederland. Als havenbedrijf beheert, exploiteert en ontwikkelt Zeeland Seaports het gebied. Ze staan garant voor werkgelegenheid en welvaart. Nieuwe bedrijven accommoderen, het gevestigde bedrijfsleven ondersteunen en zorgen voor een veilig scheepvaartverkeer in de haven zijn de belangrijkste activiteiten.

Hein Versluis gaf nadere uitleg over de drie niveaus van de ISPS en wat dit voor de bedrijven ten aanzien van het nemen van maatregelen kan betekenen. Vanaf niveau 2 kan een bedrijf een verzoek indienen voor ondersteuning vanuit de overheid.

Praktijk Security Wetgeving

Tot slot gaf Henk Hoegee een overzicht van de praktische invulling voor Zeeland Refinery ten aanzien van de wet- en regelgeving waar zij mee te maken hebben. In totaal zijn er zeven instanties waar rekening mee gehouden moet worden ten aanzien van wet- en regelgeving.

Binnen Zeeland Refinery zijn 45 medewerkers continu bezig met veiligheid 24/7. Vanuit Total Parijs kan ondersteuning gevraagd worden en zijn ook ‘guidelines’ op te vragen.

De accenten voor Henk zijn met name gericht op: risico-omgeving, kwetsbaarheidsanalyse en dreigingsanalyse.

Bijna alle deelnemers maakten gebruik van de rondleiding over het terrein van Zeeland Refinery met de luxe touringcar. Marina van de Linde gaf ons een duidelijk verhaal van de verschillende processen die plaatsvinden op het terrein. Zeeland Refinery maakt van ruwe aardolie brandstoffen. In een geavanceerd raffinageproces wordt uit de crude, (ruwe aardolie) de volgende brandstoffen gehaald: LPG, benzine, kerosine, diesel en stookolie (voor de scheepvaart). Tevens maken ze in kleinere hoeveelheden oplosmiddelen en grondstoffen voor het maken van kunststoffen.

Er werd een stop gemaakt bij de nieuwe centrale meldkamer. Deze nieuwe meldkamer is explosiewerend uitgevoerd. Alle deelnemers kregen via de explosiewerende sluis toegang tot de meldkamer.

Tenslotte werd gestopt bij de brandweerkazerne, waar enkele voertuigen van het eigen brandweerkorps staan opgesteld. Op een andere locatie op het terrein zijn tevens nog voertuigen/spuitwagens aanwezig.